Zasady rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia za usługi radcy prawnego Marty Budzińskiej ustalana jest indywidualnie, każdorazowo z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, zakresu czynności, nakładu pracy, wartości dochodzonego roszczenia, innych szczególnych okoliczności sprawy oraz możliwości finansowych Klienta.

Formy rozliczenia za usługi Kancelarii:

Wynagrodzenie za poradę prawną

Wynagrodzenie za poradę prawną ustalane jest indywidualnie w zależności od tematu spotkania. W przypadku zlecenia dalszych czynności radcy prawnemu uiszczone wynagrodzenie za poradę zaliczane jest na poczet wynagrodzenia za zleconą czynność. Aby poznać dokładną cenę porady proszę o kontakt bezpośrednio z radcą prawnym Martą Budzińską, przy czym preferowany jest kontakt telefoniczny.

Wynagrodzenie za zleconą czynność

Wynagrodzenie za zleconą czynność to jest m.in. sporządzenie pisma, uzyskanie dokumentu, zastępstwo na rozprawie ustalane jest w zależności od zakresu zleconych czynności, nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy. Ustalone wynagrodzenie dotyczy zawsze jednorazowej, konkretnie ustalonej czynności, zatem w przypadku chęci zlecenia całego szeregu działań albo czynności o bliżej nieustalonym nakładzie pracy korzystniej jest wybrać opcję wynagrodzenia ryczałtowego.

Wynagrodzenie godzinowe

W tej formie wynagrodzenia ostateczny koszt usługi zależny jest od ilości czasu poświęconego na pracę nad daną sprawą z uwzględnieniem ustalonej wcześniej stawki godzinowej. Każda czynność podejmowana w zleconej sprawie jest dokładnie dokumentowana tak aby Klient mógł kontrolować ile czasu faktycznie poświęcono na pracę nad zleconą sprawą.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wybór wynagrodzenia ryczałtowego jest najkorzystniejszy w przypadku chęci zlecenia Kancelarii poprowadzenia kompleksowo danego zagadnienia prawnego np. poprowadzenie sprawy sądowej od sporządzenia pisma po pełną reprezentację procesową. Ustalając wynagrodzenie ryczałtowe Klient może być pewny, że nie zapłaci więcej niż się umówiono, bez względu na to jaki nakład pracy i czas zostanie poświęcony na poprowadzenie Jego sprawy.

Wynagrodzenie za wynik sprawy (tzw. success fee)

Zasady etyki radcy prawnego zakazują uzależniania wynagrodzenia jedynie od pomyślnego wyniku sprawy. Tzw. wynagrodzenie success fee może zostać ustalone jako dodatkowa premia za prowadzenie danej sprawy przy jednoczesnym obniżeniu kwoty wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy przy uwzględnieniu jednej z opisanych wyżej form rozliczenia.

Wynagrodzenie za reprezentację przed sądami cywilnymi

Wynagrodzenie za reprezentację przed sądem cywilnym zawsze ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz niezbędnego nakładu pracy. W sprawach o zapłatę Kancelaria stosuje stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.), uzależnione od wartości przedmiotu sporu (kwoty dochodzonego roszczenia):


1) 
do 500 zł - 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł - 7200 zł.

 

Podane stawki przy sprawach bardziej skomplikowanych i wymagających dużego nakładu pracy mogą być zwielokrotnione (np. podwójna stawka).