Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy stałą jak i doraźną obsługę prawną Przedsiębiorców w tym spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 • Prawo i postępowanie cywilne

  Prawo i postępowanie cywilne

  -windykacja należności;

  -analiza i sporządzanie projektów umów, statutu, regulaminów itp.;

  -negocjowanie umów;

  -sporządzanie opinii prawnych.

 • Prawo pracy

  Prawo pracy

  -przygotowanie projektów umów o pracę;

  -opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy;

  -sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;

  -analiza prawna przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę.

 • Prawo gospodarcze i handlowe

  Prawo gospodarcze i handlowe

  -pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego w tym sporządzanie umów, statutów, aktów założycielskich, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;

  -przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów, uchwał, regulaminów;

  -wprowadzanie zmian do Krajowego Rejestru Karnego;

  -przekształcenia spółek;

  -likwidacja i łączenie spółek;

  -postępowanie upadłościowe;

  -doradztwo w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;

  -przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;

  -zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;

  -przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;

  -pozostałe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;

 • Prawo i postępowanie administracyjne

  Prawo i postępowanie administracyjne

  Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym