Oferta dla klientów indywidualnych

Usługi na rzecz Klientów indywidualnych obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism w tym pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentację przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych w następujących dziedzinach:

 • Prawo cywilne

  Prawo cywilne

  -sprawy o zapłatę w tym wezwania do zapłaty, pozwy, egzekucja należności;

  -sprawy dotyczące prawa własności: zasiedzenie, służebność drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, eksmisja i inne;

  -sprawy spadkowe w tym wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, zachowek, postępowanie o stwierdzenie nieważności testamentu, porady dotyczące dziedziczenia, uregulowania spraw spadkowych za życia;

  -analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji;

  -ochrona dóbr osobistych;

  -wszelkie inne sprawy cywilne

 • Odszkodowania

  Odszkodowania:

  m.in.

  -zgłaszanie szkód na osobach i mieniu do zakładów ubezpieczeń;

  -dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego;

  -dochodzenie roszczeń z tytułu uszczerbków wywołanych błędami medycznymi przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych  oraz przed sądami powszechnymi;

 • Egzekucja należności

  Egzekucja należności:

  -wnioski o wszczęcie egzekucji;

  -ochrona wierzycieli przed zbywaniem majątku przez dłużnika tzw. skarga pauliańska;

 • Upadłość konsumencka

  Upadłość konsumencka:

  • analiza możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej;
  • sporządzanie wniosku o upadłość konsumencką;
  • reprezentacja przed sądem w postępowaniu o upadłość konsumencką.

   

 • Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne

  • odwołania od decyzji administracyjnych;
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • wszelkie inne sprawy z zakresu prawa administracyjnego.

   

 • Prawo pracy

  Prawo pracy

  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
  • wypadki przy pracy oraz w związku z wykonywaniem pracy;
  • dochodzenie wszelkich roszczeń ze stosunku pracy np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę;
  • analiza treści umów o pracę;
  • wszelkie inne sprawy związane z prawem pracy

   

 • Prawo ubezpieczeń społecznych

  Prawo ubezpieczeń społecznych

  -odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego, w tym wysokości przyznanych świadczeń;

   

 • Prawa konsumenta

  Prawa konsumenta

  -odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorcy;

  -rękojmia i gwarancja z tytułu zakupu towaru;

  -spory z dostawcami energii, gazu, usług telekomunikacyjnych i Internetowych;

  -wszelkie inne spory konsumentów z przedsiębiorcami;

   

 • Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne

  -rozwody i separacje;

  -alimenty w tym zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania, podwyższenie alimentów,

  -wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;

  -zabezpieczenie potrzeb rodziny przez współmałżonka;

  -kontakty rodziców z dziećmi;

  -ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;

  -przysposobienie;

  -wszelkie inne sprawy rodzinne i opiekuńcze.